Tandklinikker

Instituttet har et stort samarbejde med tandklinikker over hele landet på bl.a. følgende områder:

 • praktikophold for både tandlæger og tandplejere
 • ansættelse af tandklinikassistentelever
 • efter- og videreuddannelse af hele det odontologiske team
 • henvisningsmuligheder

Herudover ydes der rådgivning til tandlæger og fagfolk i hele landet. Instituttet tilbyder desuden efteruddannelseskurser for tandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere og klinikassistenter samt videreuddannelsen til specialtandlæge i Ortodonti.

Se vores efteruddannelseskurser og specialtandlægeuddannelsen.

At ansætte en tandklinikassistentelev

Uddannelsen på IOOS

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed tilbyder vi en klinikassistent-uddannelse, hvor kvalitet og samarbejde er nøgleord i et levende fagligt og socialt miljø. Det styrker elevens personlige og faglige kompetence, og ruster klinikassistenten til de mange forskellige opgaver, der skal løses på en moderne tandklinik.

Vi uddanner alle personalekategorier inden for det odontologiske team: klinikassistenter, tandlæger, tandplejere, laboratorietandteknikere og kliniske tandteknikere.

Krav til praktikstedet

Udover at en tandklinik skal godkendes som praktiksted, stiller undervisningsministeriet en række krav til den klinik, der skal varetage den praktiske del af elevens uddannelse.

Praktiktiden

Målene med praktikuddannelsen beskriver en række arbejdsopgaver, som den færdiguddannede klinikassistent under vejledning skal være i stand til at løse. De er opdelt på forskellige niveauer og skal sikre, at eleven får mulighed for at tilegne sig færdighederne i praktiktiden.

Kravene til praktikuddannelsen kan du læse på det faglige udvalgs hjemmeside (FUTKA).

Kontaktperson

Eleven skal have en kontaktperson på klinikken.

Uddannelsesplan

Ved starten af uddannelsen udarbejder eleven sin egen uddannelsesplan med personlige og faglige mål for hele uddannelsesforløbet. Eleven udarbejder planen for skoleuddannelsen med støtte fra kontaktlæreren på skolen, mens elev, skole og tandklinik i samarbejde udarbejder uddannelsesplanen for praktikforløbet. Dette arbejde sker i Elevplan - et elektronisk webbaseret værktøj.

Målet med den personlige uddannelsesplan er, at eleven får overblik over sit uddannelsesforløb, tager ansvar for egen læring og lærer at vurdere sin egen indsats. Via refleksion og samtaler med kontaktlæreren på skolen og kontakt-personen på klinikken reviderer eleven uddannelsesplanen løbende, så den er dynamisk og fremadrettet.

Elevplan

Eleven skal samle alle relevante oplysninger i en uddannelsesbog. Den skal indeholde personlige data, uddannelsesplan, informationer om skolen og formelle papirer, fx karakterblade, meritansøgninger og kopi af uddannelsesaftale. Uddannelsebogen anvendes som dokumentation for elevens gennemførelse af uddannelsens enkelte elementer.

Bogen fungerer desuden som en kontaktbog der skal fremme kommunikationen mellem klinikken og skolen. Heri samles praktikerklæringer, som beskriver, hvad eleven har været beskæftiget med på tandklinikken, om der er specielle forhold, som skolen skal være opmærksom på. På samme måde kan elev og kontaktlærer notere oplysninger om elevens skoleforløb og ønsker til praktikperioden på tandklinikken.

Læs mere om uddannelsesplan på Uddannelsesnævnets hjemmeside

Indgåelse af uddannelsesaftale og fastsættelse af uddannelsestid

En uddannelsesaftale er kun gyldig, hvis den er skriftlig og indgået på en særlig aftaleformular, som udleveres af den lokale skole eller hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Aftalen skal for at være gyldig, oprettes inden aftaleperioden begynder. Blanketten udfyldes og underskrives af begge parter og sendes til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.

Virksomheden skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Vigtigt, at uddannelsesaftalen hurtigt bliver sendt til skolen

Eleven kan først optages på de skoleophold, som er knyttet til uddannelsen, når skolen har modtaget uddannelsesaftalen. Det er derfor vigtigt, at den bliver indsendt hurtigst muligt. På blanketten anfører man også på hvilken skole, at eleven skal følge uddannelsens skoleperioder.

Der findes flere typer af uddannelsesaftaler:

Kombinationsaftale betyder,

 • at to eller flere virksomheder deler ansvaret for elevens uddannelse og hver især påtager sig en del af elevens oplæring
 • alle uddannelsesaftaler indgås fra starten af, og virksomhederne skal indbyrdes fordele oplæringen og perioderne imellem sig
 • deter stadigkun de første 3 måneder, der er prøvetid, selvom der er flere virksomheder og aftaler
 • den enkelte virksomhed behøver ikke være godkendt til oplæring i hele praktikken, men kan nøjes med en delgodkendelse

Korte aftaler betyder,

 • at eleven kan sammenstykke sin uddannelse efterhånden, som han/hun finder praktikvirksomheder, der vil forestå dele af oplæringen
 • der er en ny prøvetid på 3 måneder, hver gang eleven starter i en ny virksomhed
 • der er ingen nedre grænse for, hvor kort den enkelte aftale kan være, men den skal mindst omfatte et skoleophold på hovedforløbet og en praktikperiode i virksomheden
 • virksomhederne behøver ikke være godkendte til oplæring i hele praktikken, men kan nøjes med en delgodkendelse

Pjece til tandlæger (link til praktikpladsen.dk)

Praktikpladsen.dk - den korteste vej til dine elever

Elev fra Praktikcentret

Praktikcentret hjælper elever, der har taget grundforløbet på tandklinikassistentuddannelsen med at finde en praktikplads. Tandlæger fra Jylland og Fyn kan løbende kontakte Praktikcentret, hvis de har brug for en klinikassistent. Virksomheder kan indgå en delaftale med én af vore elever i praktikcentret af en varighed mellem 1 og 6 måneder.

Praktikcentret rådgiver også virksomheder om alle de praktiske formaliteter, der er ved at tage en elev; udfylde uddannelsesaftaler, orientere om tilskudsmuligheder og hjælper med det administrative.

Gode grunde til at tage en elev

 • I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed
 • I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden
 • I får fornyelse og unge kræfter ind i virksomheden
 • I får opdateret viden

Kontakt

Ansættelse af tandklinikassistent

Praktikcentret