Skoleoplæringscenter

Organisering og samarbejde

Skoleoplæringscentret på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) varetager udlagt undervisning på vegne af Herningsholms Erhvervsskole, hvorfor elever fra denne skole tilbydes skolelæring på IOOS.

Skoleoplæringscentret samarbejder yderligere med følgende skoler om skoleoplæring:

  • TECHCOLLEGE (Aalborg)
  • Hansenberg (Kolding)
  • Syddansk Erhvervsskole (Odense)
  • Herningsholm Erhvervsskole (Herning)

Til de elever, der er ved at færdiggøre grundforløb2

Har du færdiggjort grundforløbet på tandklinikassistentuddannelsen, men har du endnu ikke indgået aftale om en læreplads?

Så har du mulighed for at fortsætte dit uddannelsesforløb som elev i Skoleoplæringscentret. Skoleoplæringscentret er sat i verden med to formål:

  • At støtte dig at få en læreplads
  • At tilbyde dig oplæring, frem til det tidspunkt, hvor du indgår en uddannelsesaftale

At være elev i Skoleoplæringscentret kaldes ofte at være i skoleoplæring. Som skoleoplæringselev vil du blive del af en dagligdag, hvor der er fokus både på din lærepladssøgning og på udvikling af dine faglige og personlige kompetencer.

Skoleoplæring skal du se som et springbræt til en uddannelsesaftale i en virksomhed.

Optagelse

Når du har fuldført grundforløb 2 på tandklinikassistentuddannelsen kan du søge om optagelse i Skoleoplæringscentret.

EMMA står for:  

E for egnethed

Skolen, hvor du har taget dit grundforløb, vurderer om du er egnet til at fortsætte uddannelsen med tilfredsstillende udbytte og om du efterfølgende menes at være egnet til at virke på arbejdsmarkedet inden for faget. Skolen vurderer din egnethed på baggrund af det samlede kendskab til dine faglige og personlige kompetencer. 

M for geografisk mobilitet

Som elev i Skoleoplæringscentret skal du være parat til at sige ja tak til en læreplads, også selvom det kan medføre flytning eller lang transporttid.

M for faglig mobilitet 

Som elev i Skoleoplæringscentret skal du, hvis dette tilbydes, acceptere en rimelig læreplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. 

A for aktiv søgende

Som elev i Skoleoplæringscentret skal du være aktiv lærepladssøgende. At være aktiv søgende betyder at du skal have en synlig profil på www.lærepladsen.dk  samt at du søger alle ledige elevpladser inden for fagområdet. 

Du vurderes på baggrund af EMMA-kriterierne ved ansøgning om optagelse i Skoleoplæringscentret. EMMA-kriterierne gælder for dig i hele den periode du er tilknyttet Skoleoplæringscentret.

Skoleoplæringscentret har pligt til løbende at vurdere om du fortsat lever op til kravene. I vurderingen lægges der vægt på om du har et tilfredsstillende udbytte af oplæringen og din tilgang i relation til arbejdet på en tandklinik, herunder om du overholder mødetider og aftaler.

Hvis du ikke vurderes at leve op til EMMA-kriterierne er der risiko for, at du udmeldes af Skoleoplæringscentret. Er du én gang udmeldt af Skoleoplæringscentret kan du ikke optages igen.

Aktiviteter i Skoleoplæringscentret/oplæringens opbygning

De daglige aktiviteter for elever tilknyttet Skoleoplæringscentret består fortrinsvis af praktisk oplæring inden for faget, primært ude i virksomheder, og alternativt på afdelinger på IOOS.

Oplæringen i virksomheder

Som elev i Skoleoplæringscentret vil du indgå i et eller flere kortere oplæringsforløb inden for branchen. Disse korte oplæringsforløb kan være af forskellig varighed og på forskellige vilkår. Fælles for oplæringsforløbene er, at de kommer i stand på baggrund af enten en henvendelse til Skoleoplæringscentret fra en virksomhed, der ønsker en elev, Skoleoplæringscentrets lærepladsopsøgende arbejde eller dine egne ansøgninger målrettet tandklinikker.

Inden din første dag i et lærepladsforløb i en virksomhed aftaler du og din uddannelsesansvarlige, i dialog med klinikken, hvilke oplæringsmål du skal fokusere på under forløbet. Skoleoplæringscentret vil holde kontakt med dig og med klinikken under forløbet med henblik på at støtte din læring bedst muligt. Der vil i kontakten være fokus på din faglige udvikling og på dit arbejde inden for de udvalgte praktikmål. Skoleoplæringscentret vil desuden medvirke til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem dig og klinikken.

Oplæring internt på IOOS

I de perioder, hvor det ikke er muligt at tilbyde dig oplæring i en virksomhed, vil du tage del i arbejdet på afdelingerne på IOOS. Du vil samarbejde med bl.a. tandlægestuderende, tandplejerstuderende og fast klinikpersonale om i dagens opgaver, fx åbning og klargøring af klinikken om morgenen, booking af patientbehandlinger, assistance ved behandlinger, sterilisation og rengøring af klinikken ved dagens afslutning. Du vil i dit arbejde og samarbejde med de øvrige på afdelingen blive støttet og vejledt af oplæringsinstruktøren. Oplæringsinstruktørerne er uddannet tandklinikassistenter og del af den faste personalegruppe på afdelingerne på IOOS. Oplæringsmålene (link) for din uddannelse er omdrejningspunktet for den feedback, du får af oplæringsinstruktørerne.

Forberedelse til hovedforløb og evt. afsluttende skoleprøve

Når du er elev i Skoleoplæringscentret følger du hovedforløbets skoleperioder som planlagt. For at du opnår størst muligt udbytte af skoleperioderne tilbydes du i Skoleoplæringscentret særligt målrettede aktiviteter i ugerne op til hovedforløbet. Her er fokus på netop de faglige områder, det enkelte hovedforløb omhandler.

De få elever, der fortsat er tilknyttet Skoleoplæringscentret når det er tid til den afsluttende skoleprøve, modtager ligeledes særlig hjælp til at forberede sig til prøven.

Løbende feedback, evaluering og vurdering

Oplæringsinstruktørerne vil støtte dig i din praktiske oplæring og løbende give dig feedback på din indsats og gå i dialog med dig om dit udbytte, fx på baggrund af en evaluering. Når du er ude i et oplæringsforløb i en virksomhed har personalet her ligeledes ansvar for at støtte dig i din læring og give dig konstruktiv tilbagemelding på dit arbejde.

Skoleoplæringscentret har det overordnede ansvar for at sikre sammenhæng i din uddannelse. Din uddannelsesansvarlige modtager tilbagemeldinger fra oplæringsinstruktørerne og virksomhederne og på baggrund af disse vil du og den uddannelsesansvarlige drøfte din faglige og personlige udvikling jf. de for uddannelsen beskrevne oplæringsmål.

Skoleoplæringscentret har desuden pligt til minimum hver 3. måned at vurdere om du fortsat lever op til ovennævnte EMMA-kriterier. Det er din uddannelsesansvarlige, der foretager denne løbende vurdering, som kaldes helhedsvurdering.

Praktiske oplysninger

Arbejdstid

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, typisk placeret inden for tidsrummet 8.00-16.00. I den ugentlige arbejdstid er der indlagt tid til at du er lærepladssøgende. 

Økonomisk ydelse

Når du er tilknyttet Skoleoplæringscentret modtager du oplæringsydelse  jf. gældende finanslov

Skoleoplæringsydelse 1/1 2022

Pr. uge

Pr. måned

Elever under 18 år

kr.    854,00

kr. 3.700,00

Elever over 18 år

kr. 2.045,00

kr. 8.862,00